REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biegajzpacemaker.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego biegajzpacemaker.pl;

4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod www.biegajzpacemaker.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.biegajzpacemaker.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.biegajzpacemaker.pl, prowadzony jest przez Pacemaker Miłosz Gandurski ul.Dąbrówki 28/7 62-200 Gniezno NIP : 7842278171 REGON: 360740011.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki i zasady składania drogą elektroniczną zakupu w ramach sklepu internetowego;

2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.biegajzpacemaker.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy

kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz

dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam

zamówienie”.

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się :

4.2.1 Przesyłką pocztową, przesyłką pocztową pobraniową .

4.2.2 Paczkomaty InPost

4.2.3 Przesyłka kurierska DPD,Przesyłka kurierska DPD pobraniowa

4.2.4 Odbiór osobisty możliwy pod adresem il.Dąbrówki 28/7 62-200 Gniezno od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00 (z wyłączeniem

dni ustawowo wolnych od pracy). Koszty dostawy koszty zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia,chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.

4.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie głównej serwisu www.biegajzpacemaker.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu luba na życzenie faktury Vat.

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT .

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego ING Bank S.A. 54 1050 1520 1000 0092 0686 2816,

b) płatnością w systemie Przelewy24.pl,

c) zapłata kartą płatniczą

d) raty mBank, Alior Bank

VI. Prawo odstąpienia od umowy

6.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

6.2.1 Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez

konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

6.2.2 Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

6.2.3 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres: Pacemaker Miłosz Gandurski ul.Dąbrówki 28/7 62-200 Gniezno biuro@biegajzpacemaker.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz dostępny na naszej stronie www.biegajzpacemaker.pl

6.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.5 Skutki odstąpienia od umowy

Podstawa wymiany lub zwrotu towaru jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od

Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru,(z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób

dostawy dostępny w Sklepie Internetowym)niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14

dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia

od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności,

jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się

Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku

z tym zwrotem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta,

może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania

Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od

tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia,

w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej

przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do

zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić

Produkt na adres: Pacemaker Miłosz Gandurski ul.Dąbrówki 28/7 62-200 Gniezno

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Produktu.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest

ponieść konsument:

Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy

dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta

- rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje

prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za

świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie

do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub

wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest

wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu

do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub

wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje

kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której

przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji

konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której

przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w

zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze

względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której

przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu

Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których

wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której

konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy

lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania

konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania

naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu

do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania

dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym

opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników,

periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji

publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów

mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z

wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie

oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są

zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą

konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez

Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.6 Wymiana towaru

Wymiany produktu można dokonać na zasadzie zwrotu towaru (odstąpienie od umowy)  następnie złożenie nowego zamówienia.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt

ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami

prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na

podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ul.Dąbrówki 28/7 62-200 Gniezno

lub drogą mailową na adres biuro@biegajzpacemaker.pl . Sprzedawca zobowiązuje się do

rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do

poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3.Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu

gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w

ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie

gwarancyjnej.

VII. PROMOCJE I WYPRZEDAŻE

8.1 Promocje nie łączą się.

8.2 Ceny towarów wyprzedażowych nie podlegają dalszym rabatom.

IX. Postanowienia końcowe

9.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn

to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te

zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe

przepisy prawa polskiego.


Porównaj 0